Home Giáo Dục Trong khối các trường quân đội chỉ có 3 trường tuyển sinh có học viên nữ